No. File name Download
1 แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน
2 วิธีการชำระเงิน
3 ประกาศโรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
อัตราค่าบริการผลิตชุดทดสอบอย่างง่ายทางภาคสนาม

ที่อยู่

โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว
187 ม.4 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี 12140
Phone : 0-2599-1650

เวลาทำการ

025991650

025991651

025992072

025992073

เบอร์โทรฉุกเฉิน

0-2599-1651

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์

0
0
0