ระบบจองห้องประชุมออนไลน์

ปฏิทินแสดงข้อมูลการจองห้องประชุม

รายละเอียดแถบสถานะ
รอเจ้าหน้าที่อนุมัติ
อนุมัติแล้ว
* คลิกที่แถบการจอง เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
** หากวันที่จะจองไม่ว่าง ให้ติดต่อกับกลุ่มงานที่จองห้องประชุมนั้น
*** หากมีข้อสงสัย หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจอง สามารถแจ้งติดต่อได้ที่ "งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ"